Deze website verlaten ?
  Als u op deze link klikt, verlaat u de website van Aguettant.be
  Als u één van de ‘Groupe AGUETTANT’-websites bezoekt, moet u er rekening mee houden dat voorschriften en medische praktijken van land tot land kunnen verschillen.
  Als gevolg hiervan is de informatie op deze site mogelijk niet geschikt voor gebruik in Frankrijk.

  Juridische kennisgeving

  Persoonsgegevens

  Verwerkingsverantwoordelijke

  Laboratoire AGUETTANT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze website.

  Verzamelde gegevens en doeleinden van de verwerking

  Informatie vrijwillig geleverd door de gebruiker

  De persoonsgegevens die u besluit te verstrekken aan Laboratoire AGUETTANT via een van de adressen vermeld op deze website, de contactformulieren of de aanmeldruimte, worden enkel gebruikt om u op een zo efficiënt mogelijke wijze te antwoorden, behoudens andersluidende wettelijke bepaling.
  Door de contactformulieren in te vullen, door informatie door te geven via een van de vermelde adressen of door online te solliciteren, aanvaardt u het inzamelen en het gebruik van deze gegevens en erkent de gebruiker deze wettelijke vermeldingen.

  Gebruik van cookies

  Een cookie is een klein gegevensbestand dat sommige sites op uw harde schijf plaatsen wanneer u ze bezoekt. Het is geen uitvoerbaar bestand, noch een virus. Een cookiebestand bevat informatie zoals de gebruikersnaam en informatie over uw parcours op de Site. Een cookie kan geen informatie lezen op uw harde schijf, noch andere cookiebestanden lezen die zijn gecreëerd door andere sites. De site www.aguettant-corporate.com gebruikt de cookies om informatie te verzamelen over het door de website gegenereerde verkeer.

  Zo kunnen wij zien welk gebruik u maakt van de informatie die we op deze website tot uw beschikking stellen en kunnen we nagaan of ons navigatieschema overeenkomt met deze informatie. U kunt niet worden geïdentificeerd op basis van deze cookies. Laboratoire AGUETTANT legt geen correlaties tussen de cookies en de persoonsgegevens die u heeft verstrekt, en verkoopt deze gegevens niet aan derden. In het geval dat Laboratoire AGUETTANT beslist om cookies te installeren op de website van de gebruiker, informeert zij de gebruiker vooraf over de doeleinden van de cookies en vraagt zij indien nodig zijn toestemming.

  U kunt cookies weigeren of geïnformeerd worden wanneer een website een cookie wil installeren door de voorkeuren in te stellen van uw browser.

  Recht op toegang, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

  In overeenstemming met de bepalingen van de gewijzigde Franse Wet n° 78-17 van 6 januari 1978, beschikt u over een recht tot toegang, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt dit recht uitoefenen door te schrijven naar:

  Per e-mail: personaldata@aguettant.fr

  Of per post:

  Laboratoire AGUETTANT
  Service Communication
  1 Rue Alexander Fleming
  69007 LYON – Frankrijk

  Ontvangers

  De gegevens zijn bestemd voor het personeel van het Laboratoire AGUETTANT dat belast is met communicatie en human resources. 

  Deze website is niet bestemd voor het ontvangen van vertrouwelijke gegevens van uw kant.

  Uitgezonderd de hierboven bedoelde persoonsgegevens, zal geen enkele informatie die u op deze website verstrekt, van welke vorm ook, worden beschouwd als vertrouwelijk. Uw eenvoudige mededeling van gegevens geeft ons het recht om deze gegevens te gebruiken, te verspreiden, te reproduceren, te wijzigen of door te geven met het doel uw aanvraag te behandelen.

  Hypertext-koppelingen

  Derdensite waartoe u toegang heeft via de website

  Deze website bevat koppelingen naar andere internetwebsites. Laboratoire AGUETTANT biedt u deze links aan om uw opzoekingen te vergemakkelijken door u door te verwijzen naar websites die u aanvullende informatie kunnen leveren. Wij selecteren deze websites met zorg; internetwebsites evolueren echter voortdurend, we kunnen de permanente kwaliteit van de inhoud van deze websites daarom niet garanderen of verzekeren. Laboratoire AGUETTANT kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor een derden website waartoe u toegang zou hebben via de website. Wij wijzen erop dat het bestaan van een link tussen de website en een derden website in geen geval de goedkeuring inhoudt van de derden website door Laboratoire AGUETTANT.

  Externe websites met hypertext-links die naar deze website verwijzen

  Laboratoire AGUETTANT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites die een hypertext-link hebben gemaakt naar de website www.aguettant-corporate.com . Indien u een hypertext-link wilt invoegen naar onze website, verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen op dit adres:
  Laboratoire AGUETTANT
  Service Communication
  1 Rue Alexander Fleming
  69007 LYON – Frankrijk
   

  Beperking van de aansprakelijkheid

  Laboratoire AGUETTANT doet er alles aan om de op deze Website vermelde informatie, die zij op elk moment mag corrigeren, zo goed mogelijk te actualiseren. Laboratoire AGUETTANT kan echter geen garanties geven aangaande de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid van de op deze website aangeboden informatie.
  Laboratoire AGUETTANT wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af:

  •    voor directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen ervan, zelfs als AGUETTANT op de hoogte zou zijn gebracht van dergelijke mogelijke schade, ten gevolge van de geloofwaardigheid die wordt gehecht aan enige informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van de website afkomstig is;
  •    die kan ontstaan bij het gebruik van de website of ten gevolge van het gebruik van alle of een deel van de informatie vermeld op deze Website;
  •    voor alle schade voortvloeiend uit een frauduleuze inbraak van derden waarbij informatie of elementen op de website zijn gewijzigd;
  •    voor alle schade aan informatica-uitrusting van gebruikers die de website bezoeken.

  De elementen van deze website of enige andere websites, al of niet verbonden met deze website, worden aangeboden « in ongewijzigde staat » zonder enige garantie van welke aard ook. Bovendien biedt AGUETTANT geen enkele garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de geschiktheid van de elementen van de website voor een bepaald doel. De informatie op deze website kan geen vervanging vormen voor een medisch consult.

  Laboratoire AGUETTANT verbindt zich ertoe er alles aan te doen om de toegang tot de Website voor de gebruikers te allen tijde te verzekeren.
  Laboratoire AGUETTANT kan de website echter op elk moment, tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk, wijzigen of onderbreken, met name om onderhoud uit te voeren.
  Laboratoire AGUETTANT kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de onbeschikbaarheid van de website, om welke reden dan ook.

  Intellectueel eigendom

  Auteursrechten

  De website www.aguettant.fr is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Laboratoire AGUETTANT.
  De toegang tot deze Website geeft u enkel het recht tot een niet-exclusief privégebruik van deze website.
  Alle elementen die op deze website worden uitgegeven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de teksten, foto’s, infografie, beelden, logo’s, domeinnamen en merken, worden beschermd door de geldende wetten inzake intellectueel eigendom en behoren toe aan Laboratoire AGUETTANT of vereisen een toelating voor gebruik.
  De inhoud van deze website wordt beschermd door de wetgeving inzake auteursrecht (Copyright Law) en internationale overeenkomsten. Copyright © 2017 AGUETTANT - Alle rechten voorbehouden.

  Elke voorstelling of gebruik van deze elementen in de vorm van reproductie, uploaden met computer, distributie of wijziging van deze elementen, volledig of gedeeltelijk, die zou kunnen worden uitgevoerd zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteurs of rechthebbenden, is verboden.
  Laboratoire AGUETTANT behoudt zich het recht voor om bij een inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrechten een gerechtelijke procedure in te stellen.

  Merkenrecht

  De benaming AGUETTANT, het logo AGUETTANT, de namen, merken van producten en diensten vermeld op deze website zijn merken gedeponeerd door AGUETTANT. De reproductie, imitatie, het gebruik of het aanbrengen van deze merken zonder de voorafgaande toestemming van Laboratoire AGUETTANT vormt een misdrijf van namaking.
  Onbeschikbaarheid van de website  www.aguettant-corporate.com

  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  De website www.aguettant-corporate.com is ontworpen in Frankrijk en wordt ook gehost in Frankrijk.
  De wettelijke vermeldingen van de Website worden beheerst door het Franse recht. In geval van een geschil zijn enkel de Franse rechtbanken bevoegd.

  Verantwoordelijkheid mails en berichten

  Wij verzoeken u ons uw opmerkingen of vragen betreffende deze website of onze diensten mede te delen via de rubriek "Contact".
  Het is verboden om lasterlijke, obscene, pornografische, bedreigende of illegale berichten te versturen of door te geven, alsook eender welk bericht dat een gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat zou kunnen worden beschouwd als een strafbaar feit, waarvoor men burgerlijk aansprakelijk kan worden gesteld, of dat de wet op enigerlei wijze zou schenden.
  AGUETTANT wijst alle verantwoordelijkheid af ten aanzien van de inhoud van dergelijke communicatie, alsook van laster, fouten, onnauwkeurigheden, obsceniteiten of godslastering die hierin zou kunnen voorkomen.